สายตรงนายก

นายนิคม พระเมเด
นายกเทศบาลตำบลนาโพธิ์

081-2024291