ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป-สภาพทั่วไป

1.ขอบเขตและที่ตั้ง   ตั้งอยู่เลขที่    286    หมู่ที่  5   ตำบลนาโพธิ์    อำเภอบุณฑริก    จังหวัดอุบลราชธานี   ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบุณฑริก   ระยะทางห่างจากอำเภอบุณฑริกประมาณ   25   กิโลเมตร   และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี     ประมาณ   80   กิโลเมตร    มีพื้นที่ทั้งหมด  78.4   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  49,031  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ   ดังนี้

ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลโนนกาหลง   อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลบ้านแมด   อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้      ติดต่อกับตำบลหนองสะโน   อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก      ติดต่อตำบลคำครั่ง    ตำบลบัวงาม   และตำบลกุดประทาย   อำเภอเดชอุดม    จังหวัดอุบลราชธานี

2.เขตพื้นที่การปกครองและผู้นำหมู่บ้าน   จำนวน   11  หมู่บ้าน   ได้แก่

หมายเหตุ :  ข้อมูล  ณ วันที่  30  กันยายน  2566  จากสำนักบริหารการทะเบียน   กรมการปกครอง  อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ