วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโพธิ์
วิสัยทัศน์   นาโพธิ์  ชุมชนใหญ่  ห่างไกลยาเสพติด การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีคุณภาพชีวิตชุมชนใหญ่  มีความน่าอยู่  ถนนสวยงาม  สิ่งแวดล้อมสะอาด  ปราศจากมลพิษ  ระบบบริหารดี  พัฒนารายได้ ประชาชนมีความรู้  คู่คุณธรรม  คุณภาพชีวิตของประชาชนมาตรฐาน  การศึกษาดี  ทรัพยากร ธรรมชาติสมบูรณ์ ”

2. พันธกิจการพัฒนา
1. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข
6. ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
7. ปรับปรุงบำรุงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
8. บำรุงรักษาศาสนาจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความจำเป็นและเหมาะสม
10. จัดให้มีและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
11. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
12. จัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  ประชาคม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
13. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการประกอบอาชีพของราษฎร
14. คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
15. จัดให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้า
16. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบล
17. การผังเมือง

3.   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.    การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
2.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการศึกษาสูงขึ้น
3.   ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค  บริโภค  และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
4.    ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการเมืองการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
5.    ประชาชนมีความรักและสามัคคีกัน  ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง
6.    ส่งเสริมให้ประชาชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นมากขึ้น
7.   ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงมากขึ้น
8.   ส่งเสริมประชาชนให้ได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา โดยการทำกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน  เช่น  การทำบุญตักบาตรร่วมกัน  การปฎิบัติธรรมรักษาศีลร่วมกัน
9.   ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกันดูและรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้านของตน โดยการจัดหาถังรอบรับขยะมาไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
10.  ประชาชนมีอาชีพเสริมในยามว่างจากฤดูเก็บเกี่ยว  และมีรายได้เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาการว่างงาน
11.   มีการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
12.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและห่างไกลยาเสพติด
13.   ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลและช่วยเหลือมากขึ้น   
14.   ส่งเสริมพัฒนาด้านระบบการศึกษา  อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่ดีและทันสมัยมากขึ้น    
15.   ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาสินค้าล้นตลาด และผลผลิตตกต่ำ

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ