ประวัติเทศบาลตำบลนาโพธิ์

ก่อนจะมาเป็นเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เริ่มแรกจัดตั้งขึ้นเป็นสภาตำบลนาโพธิ์ ในปี  พ.ศ. 2537 บริหารงานโดยกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะกรรมการบริหาร  มีกำนันตำบล   คือ   นายชุ่ม กระก่ำ   ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร  และมีผู้ใหญ่บ้าน  ในแต่ละหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการบริหารสภาตำบล

ต่อมาได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ฉบับประกาศทั่วไป   เล่ม 113   ตอนที่  9   ลงวันที่30   มกราคม  2539   และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในวันที่  30  มีนาคม  2539   โดยที่มาตรา 40  และมาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล   และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน   สิทธิ    สิทธิเรียกร้อง   หนี้   และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     จึงให้สภาตำบลนาโพธิ์      อำเภอบุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล   โดยให้มีชื่อตามตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่  คือ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

แต่ในช่วงแรกยังคงใช้รูปแบบการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารเหมือนเดิม แต่ประธานกรรมการ บริหารมาจากการแต่งตั้งโดยสภา  อบต.  คือ   นายวิชัย   บุญศรี  เป็นประธานกรรมการบริหาร  จนกระทั่งในปี   พ.ศ.  2547  ได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารมาเป็นการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง    ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   หรือ   ผู้บริหารท้องถิ่น    คือ    นายวิชาพูล     มหานิติพงษ์   มีวาระการดำรงตำแหน่ง   4   ปี   ตั้งแต่วันที่   18   กรกฎาคม   2547   ถึงวันที่   17   กรกฎาคม    2551   และเมื่อครบวาระผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นคนใหม่  คือ นายวิชาพูล   มหานิติพงษ์  คนเดิม    และมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  30 สิงหาคม  2551  ถึงวันที่  29  สิงหาคม 2555   ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้มีประกาศลงวันที่  9 เมษายน   2552 ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี   ในการประชุมครั้งที่  3/2552   เมื่อวันที่   26   มีนาคม   2552    ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้รับการประกาศยกฐานะให้เป็น “เทศบาลตำบลนาโพธิ์”   ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย  เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2555

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ