การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยยื่นแบบต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) เทศบาลตำบลนาโพธิ์

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ