การประชุมประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา ปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วน ,ข้าราชการ ,พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ในเรื่องของค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการประจำ และพนักงานสังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ จำนวน 36 ท่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ