ระบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ

 1. กรอก ชื่อ/สกุล
 2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. วัน/เดือน/ปี เกิด
 4. วันที่
 5. ที่อยู
 6. สถานะภาพ
 7. ข้อมูลทั่วไป
 8. ธนาคาร
 9. เลขบัญชีธนาคาร
 10. วิธีการรับเงิน
 11. เลือกรับรองข้อมูลขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
 12. กดส่ง

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ

1 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของท่าน