ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ

แสดงความคิดเห็นของท่าน