ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

การประชาสัมพันธ์ การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจําปี 2565

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษี

เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง, เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ที่ทําประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)

ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์

เดือนมกราคม 2565

แจ้งการประเมินภาษี

เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ชำระภาษี

ภายในเดือนเมษายน 2565

ภาษีป้าย

ผู้เสียภาษี

เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

ยื่นแบบ

เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2565

ชำระภาษี

ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน

คําปรับ

ไม่มายื่นแบบตามกําหนด ปรับ 5,000-50,000 บาท

เงินเพิ่ม

ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน

ชำระภาษีวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลนาโพธิ์ โทรศัพท์ 080-4689014

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ตามกฏหมาย

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ

แสดงความคิดเห็นของท่าน