จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สามแยกบ้านนายสำลี ถึง สามแยกวัดบ้านขุมคำ)หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็นของท่าน