ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

วันที่ 30 มีนาคม เวลา 14.00 น. ดร.อนิรุทธิ์ ภาวะนา ปลัดเทศบาลประธานตรวจรับงานจ้าง นายศุวัชชัย อุดน้อย นายช่างโยธา ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน จำนวน 5โครงการ

แสดงความคิดเห็นของท่าน