ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาโพธิ์

  • ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์  เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์  เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
  • ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์  เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แสดงความคิดเห็นของท่าน