ประกาศเชิญชวน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ไปวัดสร้างทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๒๕-๐๑ (สายบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านขุมคำ หมู่ที่ ๗) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๒๕-๐๑ (สายบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านขุมคำ หมู่ที่ ๗) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๓-๐๘๙๔ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างภายในเขตตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านป็อกแทงค์แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนเจริญ(คุ้มบ้านโนนใหญ่) หมู่ ๑๐ ตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บริเวณศาลาประชาคมบ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บริเวณข้างโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยโนนป่าแดง จากสามแยกนานางวันดี คำชุม ถึงถนนสายบุณฑริก-เดชอุดม(ทางหลวง ๒๑๘๒) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง(ซอยหนองหิน)หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ซอยข้างวัดศรีเจริญ ถึง ศาลาประชาคม ม.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ซอยโนนป่าจิก จากบ้านนางไพรศรี คุณคง ถึง บ้านนางบังอร แสนทวีสุข)หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ซอยเกษตรพัฒนา)หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(จากบ้านนายคำ วงษาชัย ถึง วัดศรีเจริญ) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณสามแยก ศพด.โนนเขือง-โนนเจริญ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็นของท่าน