ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565

  • เรื่อง ข้อบังคับเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลนาโพธิ์
  • เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ
  • เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

แสดงความคิดเห็นของท่าน