มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ให้แก่ประชาชน

แสดงความคิดเห็นของท่าน