การประชุมเพื่อรับฟังประเด็นการตรวจราชการจาก ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อรับฟังประเด็นการตรวจราชการจาก ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญในระหว่าง วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประเด็นการตรวจราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุณฑริก ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้เยี่ยมชมธนาคารขยะชุมชนและการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด (ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ)

แสดงความคิดเห็นของท่าน