กฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ฉบับ

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พรบ.สภาเทศบาล

พรบ.อบจ.

พรบ.เมืองพัทยา

พรบ.กรุงเทพ

แสดงความคิดเห็นของท่าน