ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์…

เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เฉพาะการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไปออกไป 3 เดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

กองคลัง เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (งานจัดเก็บรายได้) โทร. 045-950742 กด 108

********************************

แสดงความคิดเห็นของท่าน