โครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดทำโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาชนจากทุกหมู่บ้าน เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 และโครงการที่มีอยู่แล้วยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน