ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

แสดงความคิดเห็นของท่าน