การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายประเมิน คณะพัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ี่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหารนำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสภามีมติเห็นชอบให้รับร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็นของท่าน