ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการให้บริการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จีงได้จัดทำวารสารข่าวเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 และประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็นของท่าน