แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (พ.ศ.2566-2570)

หนังสือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (พ.ศ.2566-2570)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (พ.ศ.2566-2570)

แสดงความคิดเห็นของท่าน