ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

แสดงความคิดเห็นของท่าน