ประชาสัมพันธ์งานบริการสาธารณะเทศบาลตำบลนาโพธิ์

งานไฟฟ้าและประปา สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ออกดำเนินการตั้งตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ ตามถนนและบริเวณจุดที่เสี่ยงภายในเขตตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นการส่องสว่างสำหรับผู้ที่สัญจรไป-มาในเวลากลางคืนและยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในตอนกลางคืนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็นของท่าน