โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG : Together against Corruption -TaC) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย นายสุตัน ทองคำ รองนายกเทศมนตรี , สิบเอกกฤษฎา วิศรุตากุล รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วน และข้าราชการเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG : Together against Corruption -TaC) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมประสานงานและติดตามการดำเนินการตามแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ในการนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านป๊อกแทงค์แบบบาดาลขนาดใหญ่ด้วย

https://www.facebook.com/photo/?fbid=585796507077140&set=a.240166834973444&locale=th_TH

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็นของท่าน