ขอเชิญร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้ชื่อย่อว่า “อถล.” ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ในเบื้องต้น คือ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึง การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และเตรียมดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ต่อไป

ผู้ที่จะสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          1. มีสัญชาติไทย

          2.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์

          3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

          4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิภูลและมูล         ฝอยรวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

          5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

          6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

          7 เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ และ

          ประสบการณ์

*กรณีผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลก

ระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.โดย อถล. มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

          2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การ ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

          3.สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการ          บริการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

          4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม      ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

          5.ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อ

          ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

1. ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อข้างต้น สามารถยื่นใบสมัครที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ ตามที่แนบที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. สำหรับผู้สมัครที่มีอายุตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

3. ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน อถล. ระดับท้องถิ่นพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการพิจารณาเป็น อถล. พร้อมจัดทำทะเบียนรายชื่อ อถล. ในท้องถิ่นนั้น

4. ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกบัตรประจำตัว อถล. ตามแบบที่กำหนด

หนังสือส่งประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน