ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักทรัพยารบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ

แสดงความคิดเห็นของท่าน