โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ปี 2567

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย “โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สนามกีฬาชั่วคราวหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิคม พระเมเด นากเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ขอขอบคุณไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ส่วนราชการอื่นๆ องค์กรภาครัฐ เอกชน ห้างร้าน ร้านค้าทั่วไป ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ที่สนับสนุนและมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี **ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ**

แสดงความคิดเห็นของท่าน