ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(ศูนย์ปีติสุข)ตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน