การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ

จำนวนกิจกรรมที่่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ

แสดงความคิดเห็นของท่าน