การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน จากระบบ e-PlanNACC

แสดงความคิดเห็นของท่าน