โครงการประชุมประชาคมชุมชน หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมประชาคมชุมชน หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน