โครงการรอบรมณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดต่างๆภายในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดทำโครงการรอบรมณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดต่างๆภายในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน