โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางพระราชดำริฯ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางพระราชดำริฯ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน