O42,O43

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ขอประชา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม