O42,O43

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดูทั้งหมด : 86 เทศบาลตำบล

อ่านเพิ่มเติม

ประการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

ดูทั้งหมด : 122 เรื่อง มา

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดูทั้งหมด : 92

อ่านเพิ่มเติม

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ดูทั้งหมด : 121 วันที่ 29

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565

ดูทั้งหมด : 56

อ่านเพิ่มเติม