การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยยื่นแบบต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) เทศบาลตำบลนาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม

การปิดตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การปิดตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม