สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566

ดูทั้งหมด : 140 สถิติเรื่

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดูทั้งหมด : 157

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อหมู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดูทั้งหมด : 136 วันที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2566

ดูทั้งหมด : 190

อ่านเพิ่มเติม

รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม