ประวัติบ้านนาโพธิ์

ก่อนจะมาเป็นตำบลนาโพธิ์
เดิมทีเขตบ้านนาโพธิ์เป็นเขตป่ามีสัตว์ป่ามากมายและมีแหล่งน้ำ    จึงมีคนอพยพมาจากบ้านขั่วหมี ( บ้านฮ่องสามหนองบัว ) และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านห้วยไร่ มากัน 7  ครอบครัว คือ

1. นายบุตรศรี ลือเดช
2. นายพรม ดาราช
3. นายโฮม ดาราช
4. นายสีเทา สิมมา
5. นายคำมี ทองนารี
6. นายช้าง ราชพันธ์
7. นางมั่น ดาราช

แล้วต่อมาก็ได้มีครอบครัวกลุ่มอื่นมาสมทบขึ้นอีก ครอบครัว   นายจานสา  พระเมเด   มาจากบ้านขาม    อำเภอเดชอุดม  ครอบครัวนายทอง  สุระพล ( หลวงจอมพล ) มาจากบ้านหนองใหญ่   อำเภอพิบูลมังสาหาร ( ปัจจุบันเป็นบ้านผึ้งโนนสูง )  สาเหตุที่ได้มีการอพยพมาสร้างบ้านห้วยไร่  คือมีแหล่งน้ำและเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์มีสร้างซับ   ซับห้วยโพธิ์   ซับฮ่องคำ  หนองงูเหลือม  ( ปัจจุบันเป็นหนองใหญ่ ) การมาตั้งถิ่นฐานในครั้งแรกไม่นานก็มีการย้ายออกไปสร้างบ้านสร้างนานี ( แก้งโบก ) เพราะหมู่บ้านเกิดเดือดร้อนมีคนเป็นโรคต่าง ๆ นานและล้มตายเป็นจำนวนมากที่เหลือก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น แต่ก็ไปได้ไม่นาน ก็ต้องย้ายกลับมาเหมือนเดิมเพราะการหาอยู่หากินลำบาก

การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนแรก อยู่ทางทิศตะวันตกของวัดโพธาราม การกลับมาครั้งนี้ก็ได้อยู่กันเป็นเวลานานจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านนาโพธิ์ ”  และได้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านปกครองตามลำดับดังนี้

นายบุตรศรี ลือเดช
นายสีเทา สิมมา
นายคำมี ทองนารี
นายโสม ดาราช
นายเข็ม โคตรถา
นายโฮม ศรีสุระ
นายสุนทร โคตรถา
นายอ่อนสี แก่นแก้ว
นายเผิ่ง กองแก้ว
นายสิงห์ เรือนเจริญ
นายประยูร ยาเลิศ

หลังจากมีการปกครองที่ดีมาตลอด ก็เป็นสาเหตุที่ต้องมีประชากรเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และกลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และได้แยกออกเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ อีกก่อนที่จะแยกเป็นตำบลในเวลาต่อมาประวัติหนองงูเหลือม  เพราะว่ามีแหล่งงูอาศัยอยู่ชุกชุม ไม่มีแต่เฉพาะงูเหลือมเท่านั้น  มีงูนานาชนิดและสัตว์อื่นมากมายอาศัยอยู่ด้วย

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ