ประชาสัมพันธ์ “‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’”

ITA2024

ข่าวประชาสัมพันธ์มาใหม่

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

ประกาศเทศบาลดาวน์โหลด […]

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๒๕-๐๑ (สายบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านขุมคำ หมู่ที่ ๗) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อัลบั้มภาพ

SimpLy Album EMPTY

เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด : 19

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด : 18

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด : 24

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด : 25

อ่านเพิ่มเติม