ประกาศเปิดตลาดประชารัฐ

เรื่อง การเปิดตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอความร่วมมือไปยังพ่อค้า แม่ค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็นของท่าน