บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ออกจัดเก็บภาษี ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่กองคลัง เพื่อให้บริการประชาชน หมู่ที่ 3 และ 10

แสดงความคิดเห็นของท่าน