ประกาศราคากลางพร้อมรับฟังความคิดเห็นร่างเอกสาร


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

แสดงความคิดเห็นของท่าน