ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งผลคะแนนที่ได้ คือ 73.92 คะแนน ระดับผลการประเมิน : ต้องปรับปรุง

แสดงความคิดเห็นของท่าน