การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ