การแข่งขันกีฬาปฐมวัย ศพด.ทต.นาโพธิ์ ปี 65

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้รับเกียรติจาก นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์” ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ประธานสภา ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน ,ข้าราชการ ,พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ …ในการนี้ขอขอบพระคุณไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้านค้า และประชาชนทั่วไป ที่มีส่วนในการสนับสนุนใ้ห้การดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ **ขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของภาพทุกภาพ**

แสดงความคิดเห็นของท่าน