การรับมอบนโยบายจากนายอำเภอบุณฑริก

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล ,คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วน ,ข้าราชการ ,พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมในการต้อนรับ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอบุณฑริก ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกัน และยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังในการทำงานและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร

แสดงความคิดเห็นของท่าน