การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุในเขตตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้ให้เกัยรติเป็นประธานในการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุในเขตตำบลนาโพธิ์ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้มีสิทธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน