วารสารเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (ราย3เดือน) ปีที่ 10 ฉบับที่ 35 ประจำเดือนมีนาคม 2566

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดทำวารสารข่าวเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (ราย 3 เดือน) ปีที่ 10 ฉบับที่ 35 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการให้บริการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ

แสดงความคิดเห็นของท่าน