ประชาสัมพันธ์งานบริการสาธารณะเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (งานไฟฟ้าและประปา)

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดย งานไฟฟ้าและประปา สังกัด กองช่าง ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าและประปาตามที่ได้รับแจ้งทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์ และหนังสือร้องทุกข์ทั่วไปที่แจ้งเข้ามาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและทั้งในและนอกเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็นของท่าน